• 4057084
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مزايده 
  معامله :
   1/90-15  شماره :
  فروش اقلام مازاد بر نیاز شامل انواع لوازم خودرو، الکتریکی، ابزار دقیق ، مکانیکی و ضایعات آهن آلات موضوع :
  10درصد میلغ پیشنهادی سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1390/05/15   تا تاريخ :  1390/05/05  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1390/05/24 تاريخ بازگشايي پاكات :
  عصر اقتصاد مورخ 05/05/90 صفحه3 روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان