• 4057086
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مزايده 
  معامله :
   1/92-15  شماره :
  واگذاري ساختمان آمادگي و مهد کودک واقع در شهرک عباسپور با کليه امکانات موجود جهت فعاليت در سال93-92 به پيمانکار واجد شرايط موضوع :
  ده درصد مبلغ پيشنهادي براي مدت يکسال سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1392/03/22   تا تاريخ :  1392/03/13  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1392/03/28 تاريخ بازگشايي پاكات :
  زاينده رود-13/03/92 صفحه3 روزنامه هاي درج آگهي :
  اداره تدارکات و کالا شرکت مديريت توليد برق اصفهان7895083-0311( آقاي عابد) توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان