• 4057089
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مزايده 
  معامله :
   1/93-15  شماره :
  فروش اقلام اسقاط شامل تعداد165 بشکه روغن کارکرده ترانس و توربین ، 338عدد باطری اسقاط موضوع :
  70,000,000 سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1393/04/22   تا تاريخ :  1393/04/16  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1393/05/01 تاريخ بازگشايي پاكات :
  آفرینش مورخ16/04/93 صفحه2 روزنامه هاي درج آگهي :
  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان- واحد تدارکات و کالا - آقای عابد 37895206-031 توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان