• 4057091
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مزايده 
  معامله :
   1/94-15  شماره :
  فروش روغن کارکرده ترانس و توربین، ضایعات آهن آلات ، بشکه فلزی خالی و...طبق شرح اسناد مزایده موضوع :
  ده درصد مبلغ پیشنهادی سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1394/04/22   تا تاريخ :  1394/04/15  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1394/05/05 تاريخ بازگشايي پاكات :
  سیاست روز مورخ15/04/94 ص 6 روزنامه هاي درج آگهي :
  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان واحد تدارکات و کالا ( عابد 37895206-031) توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان