• 4057055
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مزايده 
  معامله :
   15-96/1  شماره :
  فروش روغن کارکرده ترانس و توربين ، ضايعات آهن آلات ، بشکه فلزي خالي... موضوع :
  ده درصد مبلغ پيشنهادي سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1396/05/30   تا تاريخ :  1396/05/23  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1396/06/19 تاريخ بازگشايي پاكات :
  96/5/23 روزنامه هاي درج آگهي :
  شرکت مديريت توليد برق اصفهان واحد تدارکات و کالا - آقاي عابد 03137895083 توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان