• 4057080
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مزايده 
  معامله :
   15-97-1  شماره :
  مزايده واگذاري ساختمان آمادگي و مهدکودک در شهرک عباسپور در سال 98-97 موضوع :
    سپرده (ريال) :
  بانك :
  1397/06/18   تا تاريخ :  1397/06/13  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1397/06/26 تاريخ بازگشايي پاكات :
  روزنامه عصر رسانه مورخ 97/6/14 صفحه آخر روزنامه هاي درج آگهي :
  شرکت مديريت توليد برق اصفهان- واحد تدارکات و کالا - آقاي طياري 03137895080 توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان