• 4057072
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مزايده 
  معامله :
   15-98-1  شماره :
  مزايده واگذاري ساختمان آمادگي و مهدکودک در شهرک عباسپور در سال 99-98 موضوع :
  ,1,000,000 سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1398/02/28   تا تاريخ :  1398/02/19  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/03/13 تاريخ بازگشايي پاكات :
  روزنامه نصف اصفهان مورخ 98/02/19 صفحه اول روزنامه هاي درج آگهي :
  شرکت مديريت توليد برق اصفهان- واحد تدارکات و کالا - آقاي پيشرو 03137895080 توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان