• 3670328
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مزايده 
  معامله :
   2/94-15  شماره :
  واگذاري ساختمان آمادگي و مهد کودک واقع در شهرک عباسپور با کليه امکانات موجود جهت فعاليت در سال95-94 به پيمانکار واجد شرايط موضوع :
  ده درصد مبلغ پیشنهادی براي مدت يکسال سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1394/05/05   تا تاريخ :  1394/04/25  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1394/05/10 تاريخ بازگشايي پاكات :
  نصف جهان - مورخ 25/04/94 ص5 روزنامه هاي درج آگهي :
  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان واحد تدارکات و کالا ( آقای عابد 09133678311-37895083) توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان