• 3398838
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع برق استان لرستان شركت :
   عمومي   مزايده 
  معامله :
   97/3  شماره :
  فروش كالاهاي اسقاط ( برگشتي)کد3 و مازاد برنياز كد 1 و مستعمل کد 2 موضوع :
  %10 سپرده (ريال) :
  خرم آباد بانک ملی برق خرم آبادکد6420 سيبا 0106123340002
  بانك :
  1397/12/04   تا تاريخ :  1397/11/29  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1397/12/12 تاريخ بازگشايي پاكات :
    روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان