• 3830303
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   اصلاحيه 47-98/66 م ن  شماره :
  اصلاحيه مناقصات اجرايي به شماره 47/98 م ن- 48/98 م ن -49/98 م ن-50/98 م ن-51/98م ن -52/98 م ن -53/98 م ن - 54/98 م ن -55/98 م ن -56/98 م ن -58/98 م ن –59/98 م ن –60/98 م ن -61/98 م ن -62/98 م ن -64/98 م ن -65/98 م ن -66/98 م ن موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/07/13   تا تاريخ :  1398/07/01  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/07/13 تاريخ بازگشايي پاكات :
  اصلاحيه روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان