• 3763516
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   اصلاحيه(2)98/45 م ن  شماره :
  اصلاحيه شماره 2 سامانه فوريتهاي برق ( 121 ) موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/07/21   تا تاريخ :  1398/07/08  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/07/21 تاريخ بازگشايي پاكات :
  اصلاحيه شماره 2 روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان