• 3763519
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   اصلاحيه98/42 م ن  شماره :
  اصلاحيه خريد کنتاکتور و کليد فشار ضعيف موضوع :
  اصلاحيه خريد کنتاکتور و کليد فشار ضعيف سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/07/20   تا تاريخ :  1398/07/06  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/07/20 تاريخ بازگشايي پاكات :
  اصلاحيه روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان