• 3763544
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   جلسه توجيهي98/38م  شماره :
  جلسه توجيهي مناقصه خط گرم با شماره مناقصه 98/38م ن موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بوشهر بانك صادرات شعبه امام خميني سپهر 2195121053008
  بانك :
  1398/06/17   تا تاريخ :  1398/06/16  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/06/17 تاريخ بازگشايي پاكات :
  دعوتنامه روزنامه هاي درج آگهي :
  دعوت به جلسه توجيهي مناقصه خط گرم توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان