• 3763537
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   جلسه توجيهي98/73 م ن  شماره :
  جلسه توجيهي مناقصه سامانه فوريتهاي برق (121) موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/08/13   تا تاريخ :  1398/08/11  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/08/22 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جلسه توجيهي روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان