• 3830324
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   جلسه توجيهي98/75 م ن  شماره :
  جلسه توجيهي مناقصات فعاليت هاي پنجگانه مشترکين شماره 98/75 م ن -98/76 م ن موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/08/26   تا تاريخ :  1398/08/22  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/08/26 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جلسه توجيهي روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان