• 3398841
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   3/96  شماره :
  نيرو رساني، توسعه و باز سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و برکناري تاسيسات پروژه هاي استاني روستايي مديريت برق برق بوشهر دو ( جزيره شيف) موضوع :
  ,211,000,000 سپرده (ريال) :
  بوشهر بانك صادرات شعبه امام خميني سپهر 2195121053008
  بانك :
  1396/02/11   تا تاريخ :  1396/02/07  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1396/02/26 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جمهوري اسلامي- اطلاعات روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان