• 3830321
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   32 /98 م ن  شماره :
  خريد انواع کليد مينياتوري تک پل موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بوشهر بانك صادرات شعبه امام خميني سپهر 2195121053008
  بانك :
  1398/04/30   تا تاريخ :  1398/04/25  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/05/14 تاريخ بازگشايي پاكات :
  اطلاعات روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان