• 3398844
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   4/96 م ن  شماره :
  نيرو رساني , توسعه و باز سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و بركناري تاسيسات پروژه برقرساني به تاسيسات خط انتقال آب کوثر مديريت برق نواحي دشتستان (آبپخش) موضوع :
  1,211,000,000 سپرده (ريال) :
  بوشهر بانك صادرات شعبه امام خميني سپهر 2195121053008
  بانك :
  1396/02/19   تا تاريخ :  1396/02/15  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1396/03/06 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جمهوري اسلامي - اطلاعات روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان