• 3398837
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   95-44  شماره :
  خريد ترانسفورماتور موضوع :
  1,540,000,000 سپرده (ريال) :
  بوشهر بانك صادرات شعبه امام خميني سپهر 2195121053008
  بانك :
  1395/09/07   تا تاريخ :  1395/09/03  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1395/09/22 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جمهوري اسلامي- اطلاعات روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان