• 3670342
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   96-10  شماره :
  خريدمقدار3000 ( سه هزار) تن آهک هيدراته بصورت فله و 20000( بيست هزار) کيلوگرم آهک به صورت پاکتي موضوع :
  ,185,000,000 سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1396/08/02   تا تاريخ :  1396/07/24  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1396/08/21 تاريخ بازگشايي پاكات :
  اطلاعات مورخ صفحه 896/07/24 روزنامه هاي درج آگهي :
  1- ارسال نمونه و نامه اعلام آمادگي جهت شرکت در مناقصه از تاريخ 96/07/24 لغايت 96/08/02 2- واريز مبلغ 1/0000/000 ريال به حساب شرکت مديريت توليد برق اصفهان سيبا جاري بانک ملي ( 0105742543005 ) 3- تلفن تماس : 64-37882850-031 داخلي 5083 شرکت مديرت توليد برق اصفهان واحد تدارکات و کالا ( آقاي عابد ) توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان