• 4057093
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   96-11  شماره :
  تعميرات اساسي توربينهاي HIP ، LP و ژنراتور واحد اول 320 مگاواتي نيروگاه اصفهان موضوع :
  ,200,000,000 سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1396/08/30   تا تاريخ :  1396/08/25  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1396/09/08 تاريخ بازگشايي پاكات :
  مورخ 96/08/25 روزنامه هاي درج آگهي :
  شرکت مديريت توليد برق اصفهان- واحد تدارکات و کالا 64-37882850-031 داخلي 5083 ( آقاي عابد ) توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان