• 4057079
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   96-12  شماره :
  تعويض دو رديف پره هاي رديف آخر و تعويض سيلهاي متحرک و بالانس روتور توربين LPواحد 4 نيروگاه اصفهان موضوع :
  ,200,000,000 سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1396/09/13   تا تاريخ :  1396/09/07  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1396/09/20 تاريخ بازگشايي پاكات :
  اطلاعات مورخ 96/09/07 روزنامه هاي درج آگهي :
  شرکت مديريت توليد برق اصفهان- واحد تدارکات و کالا 03137895083 توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان