• 3670417
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   96-15  شماره :
  سرويس اياب و ذهاب پرسنل روزکار و شيفت کار نيروگاه اصفهان و هسا موضوع :
  ,310,000,000 سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1396/09/25   تا تاريخ :  1396/09/18  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1396/10/20 تاريخ بازگشايي پاكات :
  نصف جهان مورخ 96/09/19 روزنامه هاي درج آگهي :
  شرکت مديريت توليد برق اصفهان- واحد تدارکات و کالا 03137895083 ( آقاي عابد ) توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان