• 4057076
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   96-16  شماره :
  خريد 1000 تن اسيد سولفوريک 98 درصد موضوع :
  ,140,000,000 سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1396/10/17   تا تاريخ :  1396/10/11  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1396/10/27 تاريخ بازگشايي پاكات :
  مناقصه/ مزايده مورخ 96/10/11 روزنامه هاي درج آگهي :
  شرکت مديريت توليد برق اصفهان- واحد تدارکات و کالا (آقاي عابد 03137895083) توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان