• 4057066
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   96-17  شماره :
  سرويس، تعمير و نگهداري تاسيسات الکتريکي ، حرارتي و برودتي نيروگاه اصفهان را به مدت يک سال از تاريخ 01/01/1397 تا 01/01/ 1398 موضوع :
  ,100,000,000 سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1396/11/02   تا تاريخ :  1396/10/25  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1396/11/23 تاريخ بازگشايي پاكات :
  نصف جهان مورخ 96/10/25 روزنامه هاي درج آگهي :
  شرکت مديريت توليد برق اصفهان- واحد تدارکات و کالا ( آقاي عابد 03137882850 داخلي 5083) توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان