• 4057088
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   96-2  شماره :
  خريد چوب نراد روسي جهت نيروگاه اصفهان موضوع :
  ,140,000,000 سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1396/03/07   تا تاريخ :  1396/03/01  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1396/03/23 تاريخ بازگشايي پاكات :
  اطلاعات مورخ 96/03/01 روزنامه هاي درج آگهي :
  شرکت مديريت توليد برق اصفهان- واحد تدارکات و کالا آقاي عابد 03137895083 و 64-03137882850 توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان