• 4057054
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  مديريت توليد برق اصفهان شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   96-8  شماره :
  بازسازي برج خنک کن واحد اول 320 مگاواتي نيروگاه اصفهان موضوع :
  ,170,000,000 سپرده (ريال) :
  اصفهان بانك ملي برق اسلام آباد كد شعبه 3119 جاري 0105742543005 سيبا
  بانك :
  1396/05/26   تا تاريخ :  1396/05/19  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1396/06/15 تاريخ بازگشايي پاكات :
  96/05/19 روزنامه هاي درج آگهي :
  شرکت مديريت توليد برق اصفهان- واحد تدارکات و کالا03137895083 آقاي عابد توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان