• 3398846
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   96/11م ن  شماره :
  اتفاقات شبکه و رفع خاموشي و سرويس و نگهداري و اصلاح تاسيسات توزيع حوزه جنوب شامل موضوع :
  2,155,000,000 سپرده (ريال) :
  بوشهر بانك صادرات شعبه امام خميني سپهر 2195121053008
  بانك :
  1396/02/24   تا تاريخ :  1396/02/20  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1396/03/09 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جمهوري اسلامي - اطلاعات روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان