• 3398847
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع برق استان لرستان شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   97/18  شماره :
  انجام خدمات نيروي انساني موضوع :
  8,900,000,000 سپرده (ريال) :
  خرم آباد بانک ملی برق خرم آبادکد6420 سيبا 0106123340002
  بانك :
  1397/12/12   تا تاريخ :  1397/12/06  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1397/12/23 تاريخ بازگشايي پاكات :
    روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان