• 3398843
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع برق استان لرستان شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   97/8  شماره :
  انجام خدمات قرائت كنتوروتوزيع صورتحساب مشتركين عادي وسنگين در محدوده استان لرستان موضوع :
  1,958,000,000 سپرده (ريال) :
  خرم آباد بانک ملی برق خرم آبادکد6420 سيبا 0106123340002
  بانك :
  1397/04/05   تا تاريخ :  1397/03/27  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1397/04/17 تاريخ بازگشايي پاكات :
  آفتاب روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان