• 3830341
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/1 م ن  شماره :
  پروژه هاي شهري و روستايي فاز اول شش ماهه دوم سال 1397 مديريت برق نواحي دشتستان موضوع :
  ,500,200,000 سپرده (ريال) :
  بوشهر بانك صادرات شعبه امام خميني سپهر 2195121053008
  بانك :
  1398/01/28   تا تاريخ :  1398/01/24  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/02/11 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جمهوري اسلامي روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان