• 3830305
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/104 م ن  شماره :
  خريد انواع لامپ بخار سديم موضوع :
  1,306,000,000 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1399/01/10   تا تاريخ :  1399/01/05  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1399/01/27 تاريخ بازگشايي پاكات :
    روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان