• 3830338
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/12م ن  شماره :
  نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه کاهش تلفات شبکه هاي توزيع مديريت برق برازجان موضوع :
  1,174,000,000 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/02/16   تا تاريخ :  1398/02/11  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/03/01 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جمهوري اسلامي روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان