• 3832316
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/14 م ن  شماره :
  پروژه هاي مديريت برق امور 1 بوشهر موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بوشهر بانك صادرات شعبه امام خميني سپهر 2195121053008
  بانك :
  1398/03/23   تا تاريخ :  1398/03/18  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/04/09 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جمهوري اسلامي روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان