• 3830348
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/19م ن  شماره :
  پروژه هاي فيدر بندي مديريت برق جم موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بوشهر بانك صادرات شعبه امام خميني سپهر 2195121053008
  بانك :
  1398/03/25   تا تاريخ :  1398/03/20  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/04/10 تاريخ بازگشايي پاكات :
  روزنامه مناقصه مزايده روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان