• 3763517
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/22 lم ن  شماره :
  اتفاقات شبکه و رفع خاموشي و سرويس و نگهداري و اصلاح تاسيسات توزيع حوزه شمال و مرکز استان شامل : بوشهر 1 و2 و چغادک و خارگ ، دشتستان (شامل : برازجان و نواحي) ، گناوه و ديلم موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بوشهر بانك صادرات شعبه امام خميني سپهر 2195121053008
  بانك :
  1398/03/30   تا تاريخ :  1398/03/25  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/04/15 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جمهوري اسلامي روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان