• 3763515
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/23م ن  شماره :
  اتفاقات شبکه و رفع خاموشي و سرويس و نگهداري و اصلاح تاسيسات توزيع حوزه جنوب شامل ( تنگستان، دشتي، دير، کنگان، عسلويه و جم) موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/03/30   تا تاريخ :  1398/03/20  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/04/15 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جمهوري اسلامي روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان