• 3830335
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/39 م ن  شماره :
  انجام خدمات مهندسي طراحي، نظارت فني و کمي بر اجراي پروژه هاي توزيع نيروي برق و بروز رساني اطلاعات GIS شبکه و تاسيسات برق سال 98 موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بوشهر بانك صادرات شعبه امام خميني سپهر 2195121053008
  بانك :
  1398/06/04   تا تاريخ :  1398/05/31  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/06/16 تاريخ بازگشايي پاكات :
  دعوتنامه روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان