• 3830328
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
      مناقصه 
  معامله :
   98/42 م ن  شماره :
  خريد کنتاکتور و کليد فشار ضعيف موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/07/03   تا تاريخ :  1398/06/29  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/07/20 تاريخ بازگشايي پاكات :
  روزنامه مناقصه مزايده روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان