• 3830301
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/44 م ن  شماره :
  عمليات هرس درختان مزاحم و در حريم تاسيسات توزيع موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/07/07   تا تاريخ :  1398/07/02  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/07/22 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جمهوري اسلامي روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان