• 3831112
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/6 م ن  شماره :
  نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه هاي شهري فاز اول مديريت برق دير موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بوشهر بانك صادرات شعبه امام خميني سپهر 2195121053008
  بانك :
  1398/02/07   تا تاريخ :  1398/02/02  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/02/22 تاريخ بازگشايي پاكات :
  مناقصه مزايده روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان