• 3830331
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/62 م ن  شماره :
  نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز سوم سال 1398 مديريت يک برق بوشهر موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/06/31   تا تاريخ :  1398/06/26  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/07/17 تاريخ بازگشايي پاكات :
  روزنامه مناقصه مزايده روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان