• 3763532
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/76م ن  شماره :
  خدمات پنجگانه مشترکين منطقه دو شامل: بوشهر 1 و 2 و 3، دير، کنگان، عسلويه و جم و ريز موضوع :
  0 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/08/14   تا تاريخ :  1398/08/09  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/08/26 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جمهوري اسلامي روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان