• 3763511
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/77  شماره :
  مناقصه خريد انواع کابل مسي فشار ضعيف موضوع :
  ,755,000,000 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/09/11   تا تاريخ :  1398/09/06  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/09/25 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جمهوري اسلامي روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان