• 3763543
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/79  شماره :
  خريد سرور HP DL580 G9 همراه با نصب، راه اندازي و آموزش موضوع :
  ,514,000,000 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/10/17   تا تاريخ :  1398/10/12  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/11/02 تاريخ بازگشايي پاكات :
  روزنامه جمهوري و اطلاعات روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان