• 3832396
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/81 م ن  شماره :
  انجام خدمات اداري- فني اعم از خدمات اداري مالي، کارشناسي حقوقي ، فني، مهندسي، اداري مشترکين برق و ديگر فعاليت هاي مرتبط موضوع :
  2,302,000,000 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/11/27   تا تاريخ :  1398/11/21  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/12/10 تاريخ بازگشايي پاكات :
  روزنامه اطلاعات روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان