• 3832388
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/83 م ن  شماره :
  انجام خدمات دفتري- تنظيفات- نقليه اعم از خدمات انبارها، بايگاني، نامه رساني، دبيرخانه، تاسيسات، نگهباني، نقليه سبک و سنگين و ديگر فعاليت هاي مرتبط موضوع :
  2,473,000,000 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1398/11/27   تا تاريخ :  1398/11/21  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1398/12/10 تاريخ بازگشايي پاكات :
  روزنامه اطلاعات روزنامه هاي درج آگهي :
    توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان