• 3763523
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/86 م ن  شماره :
  نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برقي شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز سوم سال 1398 مديريت برق دشتي موضوع :
  ,809,000,000 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1399/01/07   تا تاريخ :  1398/12/27  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1399/01/25 تاريخ بازگشايي پاكات :
  اطلاعات روزنامه هاي درج آگهي :
  اصلاحيه 1= زمان تحويل پاکات به تاريخ 99/2/9 و بازگشايي آن به تاريخ 99/2/15 ساعت 8تغيير پيدا کرده است. توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان