• 3763533
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/89 م ن  شماره :
  نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري فاز پنجم سال 1398 مديريت برق امور توزيع برق 1 بوشهر موضوع :
  ,501,000,000 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1399/01/07   تا تاريخ :  1398/12/26  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1399/02/01 تاريخ بازگشايي پاكات :
  جمهوري اسلامي روزنامه هاي درج آگهي :
  اصلاحيه 1= زمان تحويل پاکات به تاريخ 99/2/10 و بازگشايي آن به تاريخ 99/2/16 ساعت 30-8 تغيير کرده است توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان