• 3763524
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [بازگشت]
  توزيع استان بوشهر شركت :
   عمومي   مناقصه 
  معامله :
   98/92 م ن .  شماره :
  نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز پنجم سال 1398 مديريت برق ديلم موضوع :
  ,356,000,000 سپرده (ريال) :
  بانك :
  1399/01/07   تا تاريخ :  1398/12/26  از تاريخ : 
  مهلت خريد اسناد :
  1399/01/27 تاريخ بازگشايي پاكات :
  روزنامه جمهوري روزنامه هاي درج آگهي :
  اصلاحيه 1 = زمان تحويل پاکات به تاريخ 99/2/10 و بازگشايي آن به تاريخ 99/2/17 ساعت 8 تغيير کرده است. توضيحات :
  متون :
  اسامي برندگان